Rozliczmy razem Twój projekt!

Dlaczego ważne jest rozliczanie projektów?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie to połowa sukcesu. Zwróć uwagę na późniejsze zobowiązania! Na tym etapie przyda się doświadczenie.

Justyna Pieńko

W czym mogę Ci pomóc?

Przybliżę Ci tematykę rozliczania dofinansowań z funduszy strukturalnych, a w szczególności w zakresie:

 • Postępowania ofertowego na zamówienia (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności), w tym możliwości zmian, by uniknąć konieczności stosowania zasady konkurencyjności

 • Przygotowywania dokumentacji projektowej na potrzeby sprawozdawczości, w tym rozliczeń, wniosków o płatność, raportów okresowych, informacji końcowych

 • Kwalifikowalności kosztów

 • Księgowania kosztów Twojego Projektu

 • Kosztów pośrednich

 • Obsługi projektu w systemie SL2014 w komunikacji z instytucją finansującą (np. NCBR), w tym korespondencja, baza personelu

 • Analizy oszczędności, przesunięć

 • Zmian do umowy, w tym aneksy

 • Harmonogramu płatności

 • Monitorowania postępu finansowego projektu

 • Analizy płynności finansowej Projektu

 • Doradztwa w zakresie najlepszych praktyk, ułatwień w stosunku do obowiązków wynikających z umowy

 • Przygotowania i obecność na kontroli na miejscu

 • Interpretacji zapisów umowy o dofinansowanie w połączeniu z innymi aspektami działalności gospodarczej

 • Interpretacji nt. szkody i nieprawidłowości, korekt finansowych

 • Interpretacji nt. wdrożenia

 • Innych obowiązków wynikających z umowy, czego możesz nie być nawet świadom!

 • Dedykowane szkolenia dla Ciebie lub Twoich pracowników w tym zakresie.

Referencje

Co jeszcze możesz zyskać?

Dodatkowo zwracam szczególną uwagę na elementy takie jak finansowe monitorowanie projektu, przeprowadzenie analizy zagrożeń realizacji budżetu, analizę oszczędności i przesunięć, przygotowanie projektu pod względem wszelkich kontroli - nie tylko na koniec projektu lub tuż po jego zakończeniu, ale również w okresie jego trwałości. Wszystkie nasze działania prowadzą do doskonałego zarządzania finansowaniem i... co najważniejsze – do spokojnego przebiegu całego przedsięwzięcia.

Jako były pracownik NCBR i Instytucji Finansującej podległej pod PARP posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji projektów z Funduszy Strukturalnych UE. Jestem współautorem wszystkich formularzy stosowanych w projektach krajowych finansowanych w NCBR. Również w swojej karierze jako wsparcie Beneficjenta prowadziłam kilkadziesiąt projektów finansowanych w ramach POIG przez PARP czy instytucji regionalnych. Byłam również koordynatorem finansowym portfela projektów finansowanych z 7PR czy Horyzont 2020. Znam arkana sprawozdawczości, dokumentacji, księgowych spraw projektowych czy podatkowych. Odbyłam kilkadziesiąt kontroli projektów zarówno tych końcowych, jak i doraźnych a nawet krzyżowych. Znam podejście urzędnika i biznesu do realizacji takich projektów.