Rozliczmy razem Twój projekt!

Dlaczego ważne jest rozliczanie projektów?

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie to połowa sukcesu. Zwróć uwagę na późniejsze zobowiązania! Na tym etapie przyda się doświadczenie.

Justyna Pieńko

W czym mogę Ci pomóc?

Przybliżę Ci tematykę rozliczania dofinansowań z funduszy strukturalnych, a w szczególności w zakresie:

Zarządzanie dotacją

 • Ułożenie procesu rozliczania w Projekcie
 • Ułożenie procesu zamówień w Projekcie
 • Ratunek zagrożonych dotacji
 • Optymalizacja kosztowa w projekcie oraz bieżący monitoring finansowy
 • Sprawne reagowanie na zmiany
 • Zarządzanie kryzysowe dotacją
 • Analiza oszczędności i przesunięć
 • Monitorowanie postępu finansowego projektu
 • Analiza płynności finansowej Projektu
 • Identyfikacja problemów i błędów
 • Rekomendacja późniejszych działań naprawczych, dzięki którym uniknie się korekt finansowych
 • Analiza ryzyka na etapie realizacji projektu i rekomendacja

Rozliczanie dotacji

 • Dokumentacja rozliczeniowa:
  • Weryfikacja i pomoc w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji projektowej (dokumenty finansowe i księgowe, a ponadto wszelkie inne procedury powstałe w wyniku realizacji projektu)
  • Przygotowanie wniosków o płatność niezbędnych do rozliczenia dotacji unijnej
  • Przygotowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby sprawozdawczości, w tym rozliczeń, raportów okresowych, informacji końcowych
 • Postępowania ofertowe - Pomoc w zakresie postępowania ofertowego na zamówienia (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności), w tym rekomendacja zmian, by uniknąć konieczności stosowania skomplikowanych procedur
 • Komunikacja:
  • Obsługa projektu w systemie SL2014
  • Komunikacja z Instytucją Zarządzająca na każdym etapie realizacji projektu
  • Przygotowanie Harmonogramu płatności
 • Zmiany w umowie - Zmiany do umowy, w tym aneksy
 • Kontrola:
  • Przygotowanie kontroli i obecność na miejscu w czasie jej trwania
  • Znajomość procedur kontrolnych i monitoringowych pozwoli nam przedstawić Ci obejmujące je wytyczne.
 • Promocja projektu - Doradzamy w kwestii wymogów dot. odpowiedniej promocji projektu oraz przygotowujemy wzory dokumentów.

Konsultowanie dotacji

 • Doradztwo w kwestiach projektowych i pozaprojektowych
 • Merytoryczna konsultacja w kwestiach kwalifikowalności kosztów, księgowania kosztów Twojego Projektu, kosztów pośrednich
 • Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk, ułatwień w stosunku do obowiązków wynikających z umowy
 • Interpretacji zapisów umowy o dofinansowanie w połączeniu z innymi aspektami działalności gospodarczej
 • Interpretacja nt. szkody i nieprawidłowości, korekt finansowych
 • Interpretacja nt. wdrożenia
 • Interpretacja w zakresie innych obowiązków wynikających z umowy, czego możesz nie być nawet świadom!
 • Dedykowane szkolenia dla Ciebie lub Twoich pracowników w tym zakresie.

Referencje

Zaufali nam

Medinice
Novasome
Pikralida
docmatic
Ar Medi
Infado
Spectre Solutions
Polimer
Optimali
Ar Create
Puczyński
SKA Polska

Co jeszcze możesz zyskać?

Dodatkowo zwracam szczególną uwagę na elementy takie jak finansowe monitorowanie projektu, przeprowadzenie analizy zagrożeń realizacji budżetu, analizę oszczędności i przesunięć, przygotowanie projektu pod względem wszelkich kontroli - nie tylko na koniec projektu lub tuż po jego zakończeniu, ale również w okresie jego trwałości. Wszystkie nasze działania prowadzą do doskonałego zarządzania finansowaniem i... co najważniejsze – do spokojnego przebiegu całego przedsięwzięcia.

Jako były pracownik NCBR i Instytucji Finansującej podległej pod PARP posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w realizacji projektów z Funduszy Strukturalnych UE. Jestem współautorem wszystkich formularzy stosowanych w projektach krajowych finansowanych w NCBR. Również w swojej karierze jako wsparcie Beneficjenta prowadziłam kilkadziesiąt projektów finansowanych w ramach POIG przez PARP czy instytucji regionalnych. Byłam również koordynatorem finansowym portfela projektów finansowanych z 7PR czy Horyzont 2020. Znam arkana sprawozdawczości, dokumentacji, księgowych spraw projektowych czy podatkowych. Odbyłam kilkadziesiąt kontroli projektów zarówno tych końcowych, jak i doraźnych a nawet krzyżowych. Znam podejście urzędnika i biznesu do realizacji takich projektów.