Usługi

Zarządzanie dotacją

 • Ułożenie procesu rozliczania w Projekcie
 • Ułożenie procesu zamówień w Projekcie
 • Bieżący monitoring finansowy
 • Sprawne reagowanie na zmiany
 • Analiza oszczędności i przesunięć
 • Monitorowanie postępu finansowego projektu
 • Analiza płynności finansowej Projektu
 • Identyfikacja problemów i błędów
 • Rekomendacja późniejszych działań naprawczych, dzięki którym uniknie się korekt finansowych
 • Analiza ryzyka na etapie realizacji projektu i rekomendacja

Rozliczanie dotacji

 • Dokumentacja rozliczeniowa:
  • Weryfikacja i pomoc w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji projektowej (dokumenty finansowe i księgowe, a ponadto wszelkie inne procedury powstałe w wyniku realizacji projektu)
  • Przygotowanie wniosków o płatność niezbędnych do rozliczenia dotacji unijnej
  • Przygotowywanie dokumentacji projektowej na potrzeby sprawozdawczości, w tym rozliczeń, raportów okresowych, informacji końcowych
 • Postępowania ofertowe – Pomoc w zakresie postępowania ofertowego na zamówienia (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności), w tym rekomendacja zmian, by uniknąć konieczności stosowania skomplikowanych procedur
 • Komunikacja:
  • Obsługa projektu w systemie SL2014
  • Komunikacja z Instytucją Zarządzająca na każdym etapie realizacji projektu
  • Przygotowanie Harmonogramu płatności
 • Zmiany w umowie – Zmiany do umowy, w tym aneksy

Konsultowanie dotacji

 • Doradztwo w kwestiach projektowych i pozaprojektowych
 • Merytoryczna konsultacja w kwestiach kwalifikowalności kosztów, księgowania kosztów Twojego Projektu, kosztów pośrednich
 • Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk, ułatwień w stosunku do obowiązków wynikających z umowy
 • Interpretacji zapisów umowy o dofinansowanie w połączeniu z innymi aspektami działalności gospodarczej
 • Interpretacja nt. szkody i nieprawidłowości, korekt finansowych
 • Interpretacja nt. wdrożenia
 • Interpretacja w zakresie innych obowiązków wynikających z umowy, czego możesz nie być nawet świadom!
 • Dedykowane szkolenia dla Ciebie lub Twoich pracowników w tym zakresie.

Ratowanie dotacji

 • Staranna diagnoza problemu
 • Identyfikacja punktów krytycznych i podjęcie działań naprawczych
 • Doradztwo w zakresie dalszych kroków
 • Komunikacja z Instytucją Pośredniczącą (NCBR, PARP, inne) w sprawie ew. zmian, przesunięć, korekt
 • Przedstawienie stosownej instrukcji działań naprawczych (finansowych/ merytorycznych)
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej (jej adekwatności i kompletności)
 • Kompleksowe przygotowanie projektu do audytu/kontroli
 • Ratunek kosztów

Przygotowanie do audytu lub kontroli

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej (jej adekwatności i kompletności)
 • Przygotowanie do kontroli i obecność na miejscu w czasie jej trwania
 • Zarządzanie współpracą i komunikacją z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu (pracownikami merytorycznymi, księgowością, kadrami) w celu ew. weryfikacji spójności dokumentacji projektowej
 • Weryfikacja zgodności projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie i umowy
 • Przeszkolenie merytoryczne dot. audytu i kontroli (abyś wiedział na co masz się przygotować!)
 • Propozycja ewentualnych działań naprawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości

Optymalizacja realizacji projektu

 • Dokonywanie zmian optymalizacyjnych w początkowych fazach projektu tak, aby dostosować go do realiów twojej działalności operacyjnej.
 • Optymalizacja form zatrudnienia w projekcie na te najbardziej opłacalne
 • Weryfikacja budżetu projektu i dostosowanie go do potrzeb spółki/przedsięwzięcia (np. połączenie pozycji czy usunięcie tych problematycznych)
 • Działania optymalizacyjne w obszarze księgowo-rachunkowym (przyjęte formy zatrudnienia, zmiany w zakresie amortyzacji czy leasingu).

Szkolenia

 • Dedykowane szkolenia dla Ciebie lub Twoich pracowników w zakresie projektów dofinansowanych.
Shopping Cart
Scroll to Top