Regulamin sklepu

SPIS TREŚCI

DEFINICJE

 • Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Formularz rejestracyjny – Formularz dostępny w Sklepie Internetowym Rozliczanie.com, umożliwiający utworzenie Konta
 • Konsument – osoba fizyczna składająca odpłatne Zamówienie w Sklepie Internetowym Rozliczanie.com, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym Rozliczanie.com rzecz (również treść cyfrowa), usługa (również cyfrowa) – będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem, a Sohaus
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Sklep Internetowy Rozliczanie.com (lub Sklep)– sklep internetowy znajdujący się pod adresem  https://rozliczanie.com/sklep/, którego właścicielem jest Sohaus
 • Sohaus – Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 50/131 (kod pocztowy 00-717) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000511100, NIP 1132876681 (adres korespondencyjny: Sohaus Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 50/131, 00-717 Warszawa)
 • Treści cyfrowe – stanowiądane, które są zapisane w postaci cyfrowej, a do ich odkodowania i przetworzenia na wartość informacyjną konieczne jest wykorzystanie zarówno odpowiednich urządzeń informatycznych jak i oprogramowania
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym
 • Usługa cyfrowa – usługa, która pozwala na: wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych, dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, przesłanych lub wytworzonych przez konsumenta lub innych użytkowników usługi lub inne możliwości za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 • Zamówienie – deklaracja zawarcia umowy z Sohaus na zakup w Sklepie Internetowym Rozliczanie.com. Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy z Sohaus.

ZASADY OGÓLNE I KONTAKT

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Rozliczanie.com.
 2. Sklep Internetowy Rozliczanie.com prowadzi –  Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 50/131 (kod pocztowy 00-717) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000511100, NIP 1132876681 (adres korespondencyjny: Sohaus Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 50/131, 00-717 Warszawa).
 3. Kontakt z Sohaus możliwy jest:
  1. mailowo pod adresem: info@sohaus.pl
  2. telefonicznie pod adresem: +48 602157677
  3. korespondencyjnie pod adresem: Sohaus Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 50/131, 00-717 Warszawa
 4. Regulamin jest dostępny w ramach strony internetowej, całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie czy utrwalenie poprzez wydruk lub zapis.

BEZPIECZEŃSTWO I WYMOGI TECHNICZNE

 1. Sohaus informuje, że dochowuje wszelkich norm związanych z zabezpieczeniem danych i informacji oraz stara się dbać o najwyższe bezpieczeństwo tych danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 50/131 (kod pocztowy 00-717) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000511100, NIP 1132876681 (adres korespondencyjny: Sohaus Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 50/131, 00-717 Warszawa).
 3. Podane dane osobowe Sohaus zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną tutaj https://rozliczanie.com/polityka-prywatnosci/
 4. Jednocześnie jednak Sohaus informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, w szczególności w zakresie szkodliwego oprogramowania. Dlatego każdy Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ryzyko ich wystąpienia.
 5. Sohaus nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Rozliczanie.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego Rozliczanie.com z infrastrukturą  Użytkownika.
 6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Rozliczanie.com, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,

ZAKŁADANIE I USUWANIE KONTA

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Rozliczanie.com nie wymaga zakładania Konta.
 2. Składanie zamówień przez Użytkownika na produkty i usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym Rozliczanie.com należy wypełnić formularz rejestracji.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 6. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: info@sohaus.pl.

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym Rozliczanie.com są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Cena jest definiowana jako:
  1. cena regularna – cena płacona gdy produkt nie jest objęty wyprzedażą, promocją, itp.
  2. cena rabatowa – cena płacona na podstawie otrzymanych rabatów wynikających z określonej kwoty Zamówienia ogółem lub z zamówienia określonej ilości tego samego Produktu,
  3. cena promocyjna (cena po obniżce) – cena płacona ostatecznie za jedną sztukę Produktu z uwzględnieniem korzyści wynikających np. z promocji.
 3. Sohaus informuje, że przestrzegany jest obowiązek informacyjny o najniższej cenie Produktu w ciągu ostatnich 30 dni.
 4. Płatności w sklepie możliwe są za pomocą systemu autoryzacji i rozliczeń Serwis Przelewy24, którego pełna dokumentacja techniczna, instrukcje użytkowania oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/.
 5. Jeżeli płatność od Konsumenta lub Przedsiębiorcy nie nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sohaus oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Przedsiębiorcę i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.
 6. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego  do czasu odbioru produktu poprzez złożenie oświadczenia wysłanego na adres e-mail Sohaus. Prawo to nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta.

ZAMÓWIENIE I DOSTAWA

 1. Użytkownik dokonuje Zamówienia:
  1. zaznaczając wybrany przez siebie Produkt i typ pliku (format) za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”;
  2. w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia w tym ilość;
  3. Użytkownik może zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – użytkownik wypełnia Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych;
  5. Użytkownik może kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdzając zamówienie;
  6. Użytkownik powinien dokonać płatności.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sohaus niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Konsumenta,  która zawiera co najmniej oświadczenia o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Użytkownikiem, a Sohaus.
 5. Dostawa Produktów następuje na adres poczty elektronicznej wskazanej w Zamówieniu w terminie 1 dnia roboczego od uznania wpływu na rachunek bankowy Sohaus.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (KONSUMENCI)

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo to nie przysługuje, jeżeli w momencie dokonywania Zamówienia udzieli zgody na rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi na adres e-mail.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sohaus oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail info@sohaus.pl
 7. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sohaus zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności tytułem tejże Umowy.
 10. Zwrotu płatności Sohaus dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sohaus z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sohaus wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  4. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sohaus rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sohaus przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Więcej informacji można znaleźć pod adresami:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników i Konsumentów są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej tutaj https://rozliczanie.com/polityka-prywatnosci/. Przed zakupem lub założeniem konta każdy Użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody w tym zakresie w celu prawidłowego zrealizowania usług.

REKLAMACJE I ZWOTY

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, a po sprzedaży Sohaus jest obowiązany dostarczyć rzecz wolną od wad.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na  adres info@sohaus.pl
 3. Sohaus ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

RĘKOJMIA  PRZEDSIĘBIORCY

 1. Sohaus odpowiada z tytułu rękojmi dla Przedsiebiorcy, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną stwierdzoną przed upływem dwóch lat od wydania Produktu pod warunkiem udowodnienia tej wady obecnej w momencie przekazania Produktu. Roszczenie przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 2. Wszelkie reklamacje należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e -mail: info@sohaus.pl
 3. Sohaus rozpatrzy sprawę w terminie do 14 dni od dnia jej przesłania.

TREŚCI DOSTĘPNE NIEODPŁATNIE

 1. Kwestie lead magnet reguluje niniejszy punkt Regulaminu.
 2. Na Stronie Internetowej Sohaus udostępniane są nieodpłatnie i anonimowo treści tekstowe, graficzne i video.
 3. Niektóre z treści są dostępne wyłącznie dla Użytkowników newslettera.
 4. Sposób zapisu do newsletter został opisany w części Newsletter.
 5. Udostępniane treści nie stanowią ani nie zastępują indywidualnej porady świadczonej przez specjalistę.
 6. Wymagane jest posiadanie dostępu do Internetu oraz urządzenia wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie zawartości Internetu celem przeglądania publicznie dostępnej zawartości Strony Internetowej Rozliczanie.com.

OPINIE

 1. Opinie na temat produktów lub usług znajdujące się na Stronie Internetowej Rozliczanie.com pochodzą od klientów Sohaus faktycznie korzystających z Produktów lub usług niewymienionych w Sklepie Internetowym Sohaus.
 2. Zasady gromadzenia, weryfikowania i publikowania opinii:
  1. Na stronie internetowej Sohaus nie została przewidziana możliwość automatycznego publikowania opinii na temat produktów lub usług ze względu na bezpieczeństwo i wiarygodność opinii;
  2. Opinie są zbierane od klientów na podstawie referencji lub wprowadzenia opinii poprzez stosowny link;
  3. W zamian za przesłanie opinii Sohaus nie przewiduje żadnych gratyfikacji, w szczególności opłat lub innych rabatów;
  4. Decyzja o opublikowaniu opinii pozostaje do dyspozycji Sohaus;
  5. W celu otrzymania opinii Sohaus przesyła na adres e-mail prośbę o jej wystawienie, co pozwala na zachowanie środków bezpieczeństwa oraz gwarancję tego, że opinia pochodzi od faktycznego klienta Sohaus.
  6. W przypadku podejrzenia, że przy wystawieniu opinii doszło do podszycia się pod klienta Sohaus, a opinia ta została opublikowana należy zgłosić ten fakt na adres e- mail: info@sohaus.pl
  7. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od jej otrzymania i w razie wykrycia niezgodności – opinia zostanie usunięta ze Strony Internetowej Rozliczanie.com.
  8. W przypadku zastrzeżeń co do opinii publikowanych na Stronie Internetowej Rozliczanie.com, w szczególności dotyczących jej niezgodności, niewiarygodności i nierzetelności, Sohaus zastrzega możliwość przesłania skargi na adres e-mail: info@sohaus.pl
  9. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od jej otrzymania.

NEWSLETTER

 1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Rozliczanie.com istnieje możliwość zapisania się do newslettera, dzięki któremu można otrzymywać na swój adres e-mail informacje o tematyce dofinansowania i zarządzania nim.
 2. Aby zapisać się do newslettera wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail i jego podania w formularzu jak również zatwierdzeniu zgody na otrzymywanie newslettera.
 3. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści zawarte na stronie internetowej, dostępne dla Użytkowników, Użytkowników newslettera oraz sprzedawane za pośrednictwem Strony Internetowej Rozliczanie.com podlegają prawom autorskim przysługującym Sohaus.
 2. Naruszenie zasad Regulaminu oraz praw autorskich, w tym poprzez wykorzystywanie treści może wiązać się z odpowiedzialnością prawną.
 3. Wprowadza się całkowity zakaz udostępniania i odsprzedaży zakupionych Produktów do użytku innym osobom lub podmiotom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.        
 2. Sohaus ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 3. Przy Umowach zawieranych podmiotami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni spoza Sklepu Internetowego Rozliczanie.com, firma Sohaus jest odpowiedzialna wyłącznie przy umyślnym wyrządzeniu szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez takiego Przedsiębiorcę.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia …
 5. Użytkownicy posiadający Konto w Sklepie Internetowym Rozliczanie.com zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 6. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu przed dokonaniem zakupu Użytkownik akceptuje nową treść Regulaminu, a w przypadku braku akceptacji dalsze zakupy nie będą możliwe.
 7. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 8. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany prawne, biznesowe lub technologiczne.

ZAŁĄCZNIKI

Shopping Cart
Scroll to Top