Zamówienia w projekcie UE (Perspektywa 2021-2027) – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1 - Rozliczanie dofinansowań

Zamówienia w projekcie UE (Perspektywa 2021-2027) – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1

Opublikowano: 2024-07-10 / Ostatnia aktualizacja: 2024-07-10

Analogicznie do poprzedniej perspektywy, każde zamówienie do projektu UE o wartości szacowanej powyżej 50 tys. zł netto wymaga zastosowania zasady konkurencyjności. To oznacza konieczność upublicznienia zapytania ofertowego. Nadal służy do tego narzędzie informatyczne tzw. baza konkurencyjności. Pamiętaj, że obecnie cała korespondencja musi iść przez właśnie tą bazę!

W podrozdziale 3.2.2 pkt 1) Wytycznych nie wprost jest powiedziane, że Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021 (gdzie BK2021 oznacza właśnie bazę konkurencyjności funkcjonującą pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

Pamiętaj! Wartość szacowana nie zawsze jest równoznaczna z pozycją w budżecie!

W przypadku upubliczniania zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (BK2021) sam dokument zwany zapytaniem jako taki nie jest wymagany. Oznacza to, że platforma ta nie wymaga dodatkowych dokumentów. Pod warunkiem, że treść którą chcemy zawrzeć w BK się zmieści z uwagi na limity znaków. Zakłada się również, że w bazie konkurencyjności osoba, która wywiesza ogłoszenie, jednocześnie reprezentuje beneficjenta.

Co zawrzeć w zapytaniu ofertowym?

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym w BK2021 musi mieć minimum poniższe informacje:

6) Zapytanie ofertowe zawiera w szczególności:

a) opis przedmiotu zamówienia,
b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,
c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,
d) termin i sposób składania ofert,
e) termin wykonania zamówienia,
f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,
g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,
h) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,
i) w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,
j) informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty.

Baza Konkurencyjności – ciąg dalszy

Sama Baza Konkurencyjności jako portal składa się z kilku części, gdzie podstawą jest przedmiot zamówienia. Potem pojawiają się:

  • terminy podpisania umowy (umowa przy zasadzie konkurencyjności jest obowiązkowa!),
  • warunki udziału i kryteria oceny,
  • informacja o podziale na części, warianty
  • warunki zmiany umowy,
  • zamówienia uzupełniające,
  • tytuł projektu do którego się odnosi.

Teoretycznie to powinno wystarczyć, by spełnić zapisy ww. Wytycznych w kontekście zapytania ofertowego.

Uwaga! Powiązania (kapitałowe, osobowe) są niedozwolone i skutkiem udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu jest tzw. korekta finansowa (100%, czyli nic nie dostaniesz dofinansowania za udzielenie zamówienia osobom/podmiotom powiązanym).

Zobacz także inne artykuły z serii „Zamówienia w projekcie UE”

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top