Poradnik Beneficjenta:

Wybór pracownika a forma zatrudnienia

opublikowano: , ostatnia aktualizacja:

Wytyczne kwalifikowalności kosztów

Pracownik w rozumieniu Wytycznych to nie tylko osoba na umowę o pracę, ale również zleceniobiorca. Aby dokonać efektywnego wyboru pracownika należy wziąć pod uwagę także formę jego zatrudnienia. W Wytycznych przeczytamy, iż procedur „zasada konkurencyjności” jak i „rozeznania rynku” nie stosuje się w pewnych przypadkach, o których mowa w pkt. 6.5 ustęp 6) podpunkt f).

Procedur określonych w sekcjach 6.5.1 i 6.5.2 nie stosuje się do: […] zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem.

To oznacza nic innego, jak możliwość zatrudnienia osoby na umowę zlecenie z Wniosku o Dofinansowanie. Oczywiście pod warunkiem, że taką osobę zaplanowaliśmy do zatrudnienia w takiej formie. Każda bowiem zmiana formy zatrudnienia wymaga zgody Instytucji Finansującej. To natomiast wydłuża czas podjęcia ostatecznej decyzji bez ponoszenia ryzyka niekwalifikowalności takiej zmiany formy zatrudnienia.

Wymogi proceduralne

Osoba na umowę o pracę może zostać zatrudniona bez konieczności stosowania zasady konkurencyjności czy rozeznania rynku. Pomimo wykonywania usług względem pracodawcy. To wynika z punktu 6.5 ustępu 6) podpunktu a) Wytycznych Kwalifikowalności.

W dokumencie tym wyczytamy, że nie stosuje się ww. procedur dla zamówień określonych w art. 4 PZP.

W art. 4 ust. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych odnajdziemy, że procedur PZP nie stosujemy dla umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

Wykluczenie stosowania dla umów z zakresu prawa pracy zapisów PZP jest równoważne z wykluczeniem takiego wymogu dla zamówień w ramach projektów. Do Wytycznych przeniesiono ten zapis, stąd w projektach również się go stosuje. To oznacza, że jako pracownika można wybrać kogo się chce, wedle swojego uznania i na własną odpowiedzialność!

To ważna informacja dla chcących zatrudniać osoby w projekcie!

Uwaga

Jeśli z powodów podatkowych, ZUS-owych chcesz zatrudnić osobę na zlecenie i nie jest ona wymieniona we wniosku, to musisz trzymać się procedur w punkcie 6.5 Wytycznych.

Udostępnij
Jeżeli zdobyta wiedza jest dla Ciebie pomocna,
udostępnij ten artykuł, aby i inni mogli z niej skorzystać.
O autorze:

Justyna Pieńko

Justyna Pieńko
linkedin
email
telefon
Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.