Zamówienia w projekcie UE (Perspektywa 2014-2020) – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1 - Rozliczanie dofinansowań

Zamówienia w projekcie UE (Perspektywa 2014-2020) – Krok 4: Przygotowanie treści zapytania ofertowego cz.1

Opublikowano: 2021-06-22 / Ostatnia aktualizacja: 2024-04-10

Każde zamówienie do projektu UE o wartości szacowanej powyżej 50 tys. zł netto wymaga zastosowania zasady konkurencyjności. To oznacza konieczność upublicznienia zapytania ofertowego. Ministerstwo odpowiedzialne za Fundusze Europejskie (niezależnie od dość często zmienianej nazwy) stworzyło narzędzie informatyczne tzw. bazę konkurencyjności.

Podrozdział 6.5.2 pkt 12) Wytycznych Kwalifikowalności Kosztów Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności […] a w przypisie w tym punkcie Wytycznych widzimy dokładnie gdzie mieści się ta baza: Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

Pamiętaj! Wartość szacowana nie zawsze jest równoznaczna z pozycją w budżecie!

W przypadku upubliczniania zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności (BK) sam dokument zwany zapytaniem jako taki nie jest wymagany. Oznacza to, że platforma ta nie wymaga dodatkowych dokumentów. Pod warunkiem, że treść którą chcemy zawrzeć w BK się zmieści z uwagi na limity znaków. Zakłada się również, że w bazie konkurencyjności osoba, która wywiesza ogłoszenie, jednocześnie reprezentuje beneficjenta.

Co zawrzeć w zapytaniu ofertowym?

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym w BK musi mieć minimum poniższe informacje:

11) W celu spełnienia zasady konkurencyjności konieczne jest:

a) upublicznienie zapytania ofertowego zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 12 lub 13, które zawiera co najmniej:

 • opis przedmiotu zamówienia,
 • warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe,
 • kryteria oceny oferty,
 • informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
 • opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
 • termin składania ofert,
 • termin realizacji umowy,
 • informację na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w pkt 2 lit. a 25 , o ile zakaz taki nie został wyłączony na podstawie pkt 2 lit. a tiret i-ii,
 • określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
 • informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje,
 • opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie,
 • informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień

Baza Konkurencyjności – ciąg dalszy

Sama Baza Konkurencyjności jako portal składa się z kilku części, gdzie podstawą jest przedmiot zamówienia. Potem pojawiają się:

 • terminy podpisania umowy (umowa przy zasadzie konkurencyjności jest obowiązkowa!),
 • warunki udziału i kryteria oceny,
 • informacja o podziale na części, warianty
 • warunki zmiany umowy,
 • zamówienia uzupełniające,
 • tytuł projektu do którego się odnosi.

Teoretycznie to powinno wystarczyć, by spełnić zapisy ww. Wytycznych w kontekście zapytania ofertowego.

Uwaga! Powiązania (kapitałowe, osobowe) są niedozwolone i skutkiem udzielenia zamówienia podmiotowi powiązanemu jest tzw. korekta finansowa. Polega ona na obniżeniu dofinansowania o pewien % z tytułu udzielenia zamówienia niezgodnego z zapisami Wytycznych. W przypadku powiązania korekta taka wynosi 100%. Oznaczałoby to, że nie dostaniemy dofinansowania za takie zapytanie, a takiej sytuacji chcemy uniknąć.

Zobacz także inne artykuły z serii „Zamówienia w projekcie UE”

Bądź na bieżąco z poradami na temat rozliczania dotacji.

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisując się do usługi Newsletter potwierdzam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Sohaus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a zwłaszcza za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu e-mail.

Rejestrując się w serwisie wyrażam zgodę na używanie przez Sohaus Sp. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu przez Sohaus Sp. z o.o., Moja zgoda obejmuje numery telefonów i adresy e-mail wykorzystywane podczas korzystania z usług Sohaus Sp. z o.o., wyrażoną zgodę można wycofać zgłaszając nam takie żądanie.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O autorze:

Justyna Pieńko

Jako były wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od ponad dziesięciu lat zajmuję się projektami finansowanymi z UE z różnych źródeł. W swojej pracy etatowej rozliczałam projekty zarówno z POIG jak i POKL, POIR, 6PR i 7PR, H2020, projekty krajowe, np. celowe, PBS, PBR, międzynarodowe, Eureka!, Eurostars, umowy dwustronne, wielostronne. Były wśród nich zarówno te, które rozliczałam jako opiekun projektu jak również takie, którymi NCBR był koordynatorem czy partnerem. Koordynowałam również projekty finansowane z PARP, LAWR i RIF Mazowsze, Łódź – tym razem już od strony beneficjenta. Zetknięcie tych dwóch światów a także moje właściwe podejście do tzw. „klienta” owocuje w prawidłowo rozliczonych projektach.

Shopping Cart
Scroll to Top